header of GE web
เกี่ยวกับสำนัก / ประวัติ

นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดำเนินการจัดการเรียนการสอนในความดูแลของคณะศิลปศาสตร์ ต่อมาปลายปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีความมุ่งหมายยกระดับการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๘ มากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรปรับปรุงรูปแบบองค์กรการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ โดยปรับยกโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นองค์กรที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย ซึ่งมอบหมายให้คณบดีแต่งตั้งคณะทำงานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย ๑. อาจารย์ภณ ใจสมัคร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ๒. อาจารย์ ดร.กรภัค จ๋ายประยูร ๓. อาจารย์ไพรวรรณ โชติยุทธ ๔.อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์ ๕. อาจารย์นุชยาพรรณ วง-ษ์ศรีษะ ๖. อาจารย์มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์ ๗. อาจารย์วิมลลักษณ์ ใจแจ้ง ๘. อาจารย์สมสมัย เจริญสุข ยกร่างโครงการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบองค์รวม (holistic approach) มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม มีความเป็นทีมและมีจุดหมายจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Centered) กล่าวคือกระบวนจัดการเรียนการสอนต้องฝึกฝนบ่มเพาะให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นเน้นคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์ ตามคุณลักษณะบัณฑิต ๑๒ ประการของมหาวิทยาลัย และตั้งเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปต้องพัฒนา ๔ ด้าน คือ (๑) อาจารย์ผู้สอน (๒) การบริหารหลักสูตร (๓) การบริหารจัดการ (๔)กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเห็นชอบตามโครงการที่เสนอ และนำเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันพุธที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอนุมัติจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปมุ่งเน้นการบูรณาการ ชื่อว่า“สำนักวิชาศึกษาทั่วไป” ใช้ภาษาอังกฤษว่า School Of General Education และมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.กรภัค จ๋ายประยูร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรกของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป