header of GE web
เกี่ยวกับสำนัก / ปรัชญาและปณิธาน
วิชาศึกษาทั่วไป

ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่มพลานามัย

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

นักศึกษาเป็นทรัพยากรที่สำคัญและพัฒนาได้
สู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่า คุณธรรม และคุณประโยชน์

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษามุ่งเน้นวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 2. สร้างงานวิจัยและพัฒนา จัดการองค์ความรู้ด้านวิชาศึกษาทั่วไป
 3. ให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายนอก
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
 5. มุ่งเน้นงานพัฒนาและดูแลนักศึกษา / สนับสนุนการอนุรักษ์และการคงอยู่ของนักศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
 6. บริหารจัดการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปด้วยข้อมูลจริง (Fact) มีเหตุผล (Reasoning) และธรรมาภิบาล (Good Governance)

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความพร้อมต่อประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
 2. พัฒนาความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและพัฒนาหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
 3. สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการศึกษาวิชาชีพเฉพาะทาง
 4. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม
 5. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคม