header of GE web
สาระ&สื่อการเรียนรู้

โครงการเกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการ บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน "ปากบ่อโมเดล ปีที่ 4" ประจำปีการศึกษา 2560

รูปแบบ มคอ.3

รูปแบบ มคอ.5

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิชา GE.121 เรื่อง "การพัฒนาตนเองกับการอยู่ร่วมกันในสังคม" ชุด คนไทยรักประเทศไทย (ที่มา ว.วชิรเมธี สถาบันวิมุตตยา)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 • GE.131 ศิลปะการพัฒนาชีวิต
 • GE.132 การคิดกับคนรุ่นใหม่
 • GE.133 ศาสนาเพื่อการพัฒนามนุษย์
 • GE.134 ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติไทย
 • GE.135 มรดกไทยและภูมิปัญญาไทย
 • GE.136 สุนทรียศาสตร์
 • GE.137 ดนตรีกับมนุษยชาติ
 • GE.138 ศิลปะกับมนุษยชาติ
 • GE.139 หลักการอิสลามเบื้องต้น
 • GE.231 พลังความคิดกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
 • GE.232 อารยธรรมโลก
 • GE.233 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • GE.234 คติชนเพื่อชีวิต
กลุ่มวิชาภาษา
 • GE.100 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • GE.101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • GE.102 การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
 • GE.106 การเขียนในชีวิตประจำวัน
 • GE.107 วรรณศิลป์ในภาษาไทย
 • GE.108 วิถีภาษาไทยร่วมสมัย
 • GE.109 สุนทรียะทางการฟังและการพูดภาษาไทย
 • GE.110 ภาษาอังกฤษเพื่อการดำรงชีวิต
 • GE.160 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
 • GE.161 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
 • GE.162 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
 • GE.163 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • GE.164 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • GE.165 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
 • GE.166 ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ
 • GE.167 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
 • GE.213 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • GE.140 การประยุกต์สถิติในชีวิตประจำวัน
 • GE.141 คณิตศาสตร์ร่วมสมัย
 • GE.142 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน
 • GE.143 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
 • GE.144 สุขภาพเพื่อชีวิต
 • GE.145 การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
 • GE.146 เคมีกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • GE.147 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
 • GE.148 การเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาพลานามัย
 • GE.151 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
 • GE.152 กิจกรรมนันทนาการ
 • GE.153 ศิลปะป้องกันตัว
 • GE.155 ลีลาศ