header of GE web
สาระ&สื่อการเรียนรู้

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิชา GE.121 เรื่อง "การพัฒนาตนเองกับการอยู่ร่วมกันในสังคม" ชุด คนไทยรักประเทศไทย (ที่มา ว.วชิรเมธี สถาบันวิมุตตยา)