header of GE web
บุคลากร / กลุ่มงานบริหารและประกันคุณภาพ
อาจารย์ ประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและประกันคุณภาพ
คุณยุทธภูมิ ปิยะตระภูมิ
คุณฮาเซ็ม รอพา
คุณสุพัฒน์ สุวรรณดี