header of GE web
บุคลากร / กลุ่มงานตารางสอนและตารางสอบ
อาจารย์ ขวัญณภัทร ขนอนคราม
หัวหน้ากลุ่มงานตารางสอนและตารางสอบ
E-mail:khwannabhat.kha@kbu.ac.th
อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
E-mail:nattha.phi@kbu.ac.th