*หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีโปรแกรมอ่านไฟล์ .PDF สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Acrobat Reader

         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

         ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลโครงงานสังคมสีขาวเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง วิชา GE.121 ฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

         คู่มือการใช้ E-Learning วิชา GE.121 ปีการศึกษา 2556

         ผลงานนักศึกษาโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิชา ศท.121 และ ศท.131 เรื่อง โตเก่งอย่างไรไม่โกง : คนรุ่นใหม่ใส่ใจความดีี

         GE.121 ใบกิจกรรมถอดบทเรียนประสบการณ์มหาอุทกภัย ภาคเรียนที่ 2/2554

         เอกสารใบแนะนำการเรียนรู้นอกสถานที่ GE.124 ภาคเรียนที่ 2/2554 อาจารย์ภณ ใจสมัคร (ไฟล์ .doc)

         เอกสารใบแนะนำการเรียนรู้นอกสถานที่ GE.124 ภาคเรียนที่ 2/2554 อาจารย์ภณ ใจสมัคร (ไฟล์ .pdf)

         แผนการเรียนรู้รายวิชา GE.121 การดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2554

         รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) GE.121 การดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่  ภาคการศึกษาที่ 2/2553

         รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) GE.124 เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต  ภาคการศึกษาที่ 2/2553

         รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) LB.115 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะแวดล้อม  ภาคการศึกษาที่ 2/2553

         รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) GE.121 การดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่  ภาคการศึกษาที่ 1/2553

         สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิชา GE.121 เรื่อง"การพัฒนาตนเองกับการอยู่ร่วมกันในสังคม" ชุด คนไทยรักประเทศไทย ที่มา  ว.วชิรเมธี สถาบันวิมุตตยา

         วีดิทัศน์แนะนำสำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

 

.

copyright © 2010 - School of General Education