อาจารย์ ดร.มนตรี  ธีรธรรมพิพัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

E-mail : montri.tir@kbu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.วิวัฒนา  ฐานสโร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

E-mail : wiwattana.tha@kbu.ac.th

อาจารย์ ดร.ศิริมา   ทองสว่าง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา

E-mail : sirima.uss@kbu.ac.th

อาจารย์ฐิตพล  มีลาภ

หัวหน้ากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

E-mail : thitaphol.mee@kbu.ac.th

อาจารย์ภณ   ใจสมัคร

หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

E-mail : phon.jai@kbu.ac.th

อาจารย์ณัฏฐา  พิรุณสวรรค์

หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษา

E-mail : nattha.phi@kbu.ac.th

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เปี่ยมพลพาน

หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

E-mail : kriangsak.pia@kbu.ac.th

อาจารย์เสมา   มิ่งขวัญ

หัวหน้ากลุ่มวิชาพลานามัย

E-mail : sema.min@kbu.ac.th

อาจารย์ประภาภรณ์  เจริญชัยนพกุล

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและประกันคุณภาพ

E-mail : prapaporn.cha@kbu.ac.th

อาจารย์ขวัญณภัทร   ขนอนคราม

หัวหน้ากลุ่มงานตารางสอนและตารางสอบ

E-mail : khwannabhat.kha@kbu.ac.th

อาจารย์บุญสมัย  เรืองยุวนนท์

E-mail : boonsamai.rua@kbu.ac.th

อาจารย์ ดร.กรภัค   จ๋ายประยูร

E-mail : kornpak.jai@kbu.ac.th

อาจารย์ ดร.จักรภัทร   ดำริธรรมาภรณ์

E-mail : jakkapat.dum@kbu.ac.th

อาจารย์เอ็ดดี้   ลุน

E-mail : eddie.lu@kbu.ac.th

อาจารย์โสภา   ก๊กบางยาง

E-mail : sopa.kok@kbu.ac.th

รศ.ดร.ไมตรี  โพธิ์สุข

E-mail : maitree.pod@kbu.ac.th

อาจารย์นุชายาพรรณ  วงษ์ศรีษะ

E-mail : nuchayapan.woh@kbu.ac.th

Mr.Walter   Naglis

E-mail : walter.neg@kbu.ac.th

อาจารย์สุเวส   อันตรีวรกุล

E-mail : suwet.ant@kbu.ac.th

อาจารย์ปรภัสร์  มาสะอาด

E-mail : poraphat.mas@kbu.ac.th

Mr.Mohammad Ariful Islam Russell

E-mail : mohammad.isl@kbu.ac.th

อาจารย์ฟาเดลล์   หะยีฮาระสะ

E-mail : faldell.hay@kbu.ac.th

อาจารย์สายใจ   ระดมสุข

E-mail : saijai.rad@kbu.ac.th

อาจารย์ My Linh Huynh Thi

E-mail : mylinh.huy@kbu.ac.th

อาจารย์สรุจ   อุดมเฉลิมภัทร

E-mail : sarud.udo@kbu.ac.th

อาจารย์ณัฐธยาน์  วรรณุวาส

E-mail : nattaya.wan@kbu.ac.th

 

อาจารย์จิรนนท์  พุทธา

E-mail : jiranon.put@kbu.ac.th

อาจารย์รุ่งทิวา  สุภานันท์

E-mail : rungtiva.sup@kbu.ac.th

อาจารย์วิวรรธน์   นุชอร่ามเนตร

E-mail : wiwat.nut@kbu.ac.th

อาจารย์จริยา สนามทอง

E-mail : jariya.pip@kbu.ac.th

อาจารย์จันทนา  มณีอินทร์

E-mail : chantana.man@kbu.ac.th

อาจารย์สุรศักดิ์  มีบัว

E-mail : surasak.mee@kbu.ac.th

อาจารย์พัทธ์ธีรา  โรจน์รัฐคณาธร

E-mail : patteera.rot@kbu.ac.th

อาจารย์ไกรสิงห์  ทรงศิริ

E-mail :

อาจารย์ชัชวาลย์  เกตุศิริ

E-mail :

คุณยุทธภูมิ   ปิยะตระภูมิ

E-mail : yuttaphoom.piy@kbu.ac.th

คุณฮาเซ็ม   รอพา

E-mail : hasem.ror@kbu.ac.th

 
 

คุณสุพัฒน์   สุวรรณดี

E-mail : supat.suw@kbu.ac.th

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

copyright © 2010 - School of General Education