โครงการสร้างคุณค่าภาษาไทยสู่คุณภาพการสื่อสาร  ภาคเรียนที่ 1/2558

โครงการจิตอาสา พัฒนาสังคม ส่งเสริมความเป็นทีม ภาคเรียนที่ 1/2558

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การพัฒนาชีวิตนักศึกษาสมัยใหม่สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขที่ยั่งยืน" ภาคเรียนที่ 1/2558

โครงการศึกษาดูงานภาษามลายูและอาหรับ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ภาคเรียนที่ 1/2558

         ภาพโครงการชีวิตสร้างคุณค่าผาสุก                ภาคเรียนที่ 1/2558

    ภาพโครงการชีวิตสร้างคุณค่าผาสุก            ภาคเรียนที่ 2/2558

โครงการเรียนรู้ชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2558

โครงการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเเอง กิจกรรมจิตอาสา สานฝัน แบ่งปัน เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ภาคเรียนที่ 2/2558

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง กาญจนบุรี : แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และอารยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2558

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

copyright © 2010 - School of General Education