โครงการเรียนรู้สู่...วิถีแห่งเกษม ประกอบด้วยกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการคิดวิเคราะห์ และกลุ่มสัมพันธ์เรียนรู้วิถีแห่งเกษม ภาคเรียนที่ 1/2559 (เดือนพฤษภาคม 2559)

โครงการเรียนรู้ภาษาในภูมิปัญญาไทย

ภาคเรียนที่ 1/2559

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ "การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน ศตวรรษที่ 21 " ภาคเรียนที่ 1/2559

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : ออกนอกห้องเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ภาคเรียนที่ 1/2559

โครงการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง "ปันรักปันรอยยิ้มแด่ผู้ป่วยโรงพยาบาลสิรินธร" ภาคเรียนที่ 1/2559

โครงการจิตอาสา พัฒนาสังคม ส่งเสริมความเป็นทีม ภาคเรียนที่ 1/2559 จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการพี่แบ่งปันน้องบ้านพักฉุกเฉิน และบ้านพักคนชราชุมชนเคหะราม

โครงการเรียนรู้สู่..วิถีแห่งเกษม ภาคเรียนที่ 1/2559
จัดกิจกรรมประกวดการสร้างสรรค์สื่อ หัวข้อ การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมือง : วิถีแห่งเกษม และฟังบรรยายพิเศษจากท่านวิทยากร พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา หัวข้อ "วัยรุ่น : กตัญญู รู้คิด รู้สร้างสุขในชีวิต"

รับชมผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

โครงการศึกษาทั่วไป รักษ์ไทย งามอย่างไทย แต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันพุธตลอดปีการศึกษา 2559

โครงการสังสรรค์ เพิ่มพลังความคิดบวก สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี 2559

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ ประจำปี 2559 ระยะที่ 2 "การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป" ภาคเรียนที่ 2/2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ ประจำปี 2559 ระยะที่ 3 "การจัดการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21" ภาคเรียนที่ 2/2559

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

copyright © 2010 - School of General Education