โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : ออกนอกห้องเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ภาคเรียนที่ 1/2559
จัดกิจกรรม ทัศนศึกษา วัดขนอนหนังใหญ่ จังหวัดราชบุรี ศึกษาภูมิปัญญาไทยแขนงนาฏศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์และองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อศึกษาประวัติและความสำคัญฯ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559
จัดโดย กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

**********************************************************************************************

โครงการศึกษาทั่วไป รักษ์ไทย งามอย่างไทย แต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันพุธตลอดปีการศึกษา 2559  เพื่อร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และเห็นคุณค่าความเป็นไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

copyright © 2010 - School of General Education