ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนงานกลุ่มต่าง ๆ ๕ กลุ่ม และหัวหน้าส่วนงานบริหารงาน โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ทำหน้าที่พิจารณารูปแบบ กลยุทธ์การเรียนการสอน กิจกรรม และการวัดผลประเมินผล แทนการพิจารณาข้อสอบและการตัดเกรด และการสร้างมาตรฐานหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

          ๑. ส่วนงานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ส่วนงานกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ส่วนงานกลุ่มวิชาภาษา ส่วนงานกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และส่วนงานกลุ่มวิชาพลานามัย ให้มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน ๑ คน คือ

              รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณราย ทรัพยประภา                              ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

          ๒ . ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประธานกรรมการ                       ประธานกรรมการ

          ๓ . รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป                                      รองประธานกรรมการ

          ๔ . หัวหน้าส่วนงานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                       กรรมการ

          ๕ . หัวหน้าส่วนงานกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                      กรรมการ

          ๖ . หัวหน้าส่วนงานกลุ่มวิชาภาษา                                              กรรมการ

          ๗ . หัวหน้าส่วนงานกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                      กรรมการ

          ๘ . หัวหน้าส่วนงานกลุ่มวิชาพลานามัย                                         กรรมการ

          ๙ . หัวหน้าส่วนงานบริหารงาน                                                  กรรมการ

         ๑๐ . หัวหน้าส่วนงานกลุ่มวิชา                                                   กรรมการและเลขานุการ

         ๑๑ . อาจารย์ประจำรายวิชา                                                     ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

copyright © 2010 - School of General Education