ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเรียนเชิญ และมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร มีรายชื่อดังนี้

          ๑. อธิการบดี                                                     ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

          ๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                      ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

          ๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                         ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

          ๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                    ประธานกรรมการ

          ๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                  รองประธานกรรมการ

          ๖. ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน                  กรรมการ

          ๗. รองศาสตราจารย์ ดร. อารี พันธุ์มณี                          กรรมการ

          ๘. รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ชิตพงศ์                       กรรมการ

          ๙. รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ                        กรรมการ

         ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี                     กรรมการ

         ๑๑. ศาสตราจารย์ ดร. สำเนาว์ ขจรศิลป์                          กรรมการ

         ๑๒. อาจารย์ ดร. ปรีชาญ เดชศรี                                  กรรมการ

         ๑๓. อาจารย์ ดร. อาณัฐชัย รัตตกุล                               กรรมการ

         ๑๔. ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป                            กรรมการและเลขานุการ

         ๑๕. รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

copyright © 2010 - School of General Education