ปฏิทินการศึกษาประจำปี 2560 ภาคการศึกษาที่ 1

19 มิถุนายน 2560 เปิดภาคเรียน (ภาคเรียนที่1/2560)
19-24 มิถุนายน 2560 ลงทะเบียนเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต รอบ 2 (ภาคเรียนที่ 1/2560) กรณีนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า
3 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป

วันเริ่มปรับชำระเงินล่าช้า (ภาคเรียนที่1/2560) (ค่าปรับวันละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)

26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา (กรณีลดวิชา-ไม่ปรากฏวิชาในรายงานผลการศึกษา) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต
10 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต (ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าจำนวน 1,200 บาท)
17 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2560 วันเริ่มขึ้นทะเบียนขอจบการศึกษาประจำภาคเรียน
7-13 สิงหาคม 2560 สอบกลางภาค
13 กันยายน 2560 วันสุดท้ายของการพิจารณาเทียบโอนรายวิชาและโอนหน่วยกิต
25 กันยายน 2560 พิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบประจำภาคเรียนที่ 1/2560
30 กันยายน 2560 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา (ปรากฏ W ในรายงานผลการศึกษา)
2-15 ตุลาคม 2560 สอบปลายภาค
26 ตุลาคม 2560 วันที่อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2560

 

ปฏิทินการศึกษาประจำปี 2560 ภาคการศึกษาที่ 2

18-30 กันยายน 2560 ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต (ภาคเรียนที่ 2/2560)
18 กันยายน - 19 พฤศจิกายน 2560 กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคเรียนที่ 2/2560) ชำระผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส
20 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป วันเริ่มปรับชำระเงินล่าช้า (ภาคเรียนที่ 2/2560) (ค่าปรับวันละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
6 พฤศจิกายน 2560 เปิดภาคเรียน
6-11 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียนเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ตรอบ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2560) กรณีนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า
13-25 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา (กรณีลดวิชา-ไม่ปรากฏวิชาในรายงานผลการศึกษา) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต
27 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต (ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าจำนวน 1,200 บาท)
4-29 ธันวาคม 2560 วันเริ่มขึ้นทะเบียนขอจบการศึกษาประจำภาคเรียน
25-30 ธันวาคม 2560 สอบกลางภาค
24 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการพิจารณาเทียบโอนรายวิชาและโอนหน่วยกิต
12 กุมภาพันธ์ 2561 พิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบประจำภาคเรียนที่ 2/2560
16 กุมภาพันธ์ 2561 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา (ปรากฏ W ในรายงานผลการศึกษา)
19 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 สอบปลายภาค
15 มีนาคม 2561 วันที่อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

copyright © 2010 - School of General Education