วิชาศึกษาทั่วไป

          ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตและวิทยาศาสตร์ และกลุ่มพลานามัย

                                               "เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"

วิสัยทัศน์ (Vision)

นักศึกษาเป็นทรัพยากรที่สำคัญและพัฒนาได้

สู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่า คุณธรรม และคุณประโยชน์

 

พันธกิจ (Mission)

          1. จัดการศึกษามุ่งเน้นวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

          2. สร้างงานวิจัยและพัฒนา จัดการองค์ความรู้ด้านวิชาศึกษาทั่วไป

          3. ให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายนอก

          4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

          5. มุ่งเน้นงานพัฒนาและดูแลนักศึกษา / สนับสนุนการอนุรักษ์และการคงอยู่ของนักศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

          6. บริหารจัดการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปด้วยข้อมูลจริง (Fact) มีเหตุผล (Reasoning) และธรรมาภิบาล (Good Governance)

ประเด็นยุทธศาสตร์

          1. พัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความพร้อมต่อประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

          2. พัฒนาความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและพัฒนาหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

          3. สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการศึกษาวิชาชีพเฉพาะทาง

          4. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม

          5. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

copyright © 2010 - School of General Education