อาจารย์ ดร.วิวัฒนา ฐานสโร

วันจันทร์ 28 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 13.00-19.30น.

วันพฤหัสบดี 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 9.00-19.30น.

ได้รับเชิญ สอนรายวิชาการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม และ รายวิชาครอบครัวอบอุ่น

ณ ภาควิชาศิลปะศาสตร์ประยุกต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

********************************************************************************************

อาจารย์ฟาเดลล์ หะยีฮาระสะ

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559

ได้รับเชิญ สอนในโครงการนำร่องสอนภาษามลายูเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โรงเรียน ณ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

********************************************************************************************

นายฮาเซ็ม รอพา

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559

ได้รับเชิญ สอนในโครงการนำร่องสอนภาษามลายูเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โรงเรียน ณ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

********************************************************************************************

อาจารย์ ดร.ศิริมา ทองสว่าง

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ.ห้องสิรินทร์ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

เป็นวิทยากร หัวข้อ “ ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ” ประชุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานมอญ-พม่า ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โรแรมเซ็นทรัล เพลส สมุทรสาคร

********************************************************************************************

อาจารย์ ดร.ศิริมา ทองสว่าง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ.ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นวิทยากร เสวนาวิชาการ เรื่อง “ พลวัตแรงงานข้ามชาติหลังเปิดประชาคมอาเซียน” ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

********************************************************************************************

อ.ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ.ห้อง 406 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บรรยายพิเศษในรายวิชา “ ปรัชญาสังคมและการเมืองในพระพุทธศาสนา” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

********************************************************************************************

อาจารย์จันทนา มณีอินทร์

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ. ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ การระดมความคิดเห็น ร่างแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดปทุมธานี” ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

********************************************************************************************

อาจารย์ปิยพร ฉายา

วันที่ 4 และ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการ Smart Language สำหรับนักศึกษาปีที่ 3 และ 4 รวมทั้งนักศึกษาโครงการสหกิจ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

********************************************************************************************

อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส

วันที่ 4 และ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการ Smart Language สำหรับนักศึกษาปีที่ 3 และ 4 รวมทั้งนักศึกษาโครงการสหกิจ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

********************************************************************************************

อาจารย์ Walter Naglis

วันที่ 4 และ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการ Smart Language สำหรับนักศึกษาปีที่ 3 และ 4 รวมทั้งนักศึกษาโครงการสหกิจ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

********************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

copyright © 2010 - School of General Education